Leverings & Handelsbetingelser

 

                             Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, leverancer og ydelser fra Atlas Hydraulik Service ApS (herefter kaldt AHS), medmindre andet udtrykkeligt og skriftlig er aftalt mellem parterne.
Disse salgs- og leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud, ordrebekræftelse eller handelskontrakt. Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra kundens side, anført i eksempelvis kundens generelle indkøbsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for AHS, med-mindre AHS udtrykkeligt og skriftligt har accepteret sådanne betingelser.
Ved salg af varer der ikke er lagervarer eller som skal fremskaffes specielt, og ved salg af vare forskrivning er sælgers forpligtelser over for kunden begrænset til de rettigheder, som sælger opnår hos sin leverandør af de pågældende varer.
Ved fakta- og prisoplysninger tages der forbehold for trykfejl og fejl i tekniske specifikationer samt for udsolgt.
Kunden er forpligtet til, at oplyse væsentlige ændringer i kredsen af personer og virksomheder, der eromfattet af indgået salgs- og leveringsaftale. Ved organisationsændringer eller lignede ændrede forhold, herunder selskabsændringer, skal skriftligt besked gives til Atlas Hydraulik Service ApS, Sejrsvej 56 – 58, 6300  Gråsten, att.: Klaus Glawion eller bogholderiet.

Rådgivning
I det omfang AHS rådgiver kunden inden for vores erfaringsområde, sker dette efter bedste viden på råd-givnings tidspunktet, og vi kan ikke påtage os noget ansvar, såfremt senere erfaringer måtte føre til andre løsninger. Rådgivninger sker på grundlag af de oplysninger der foreligges af køber. For områder, hvor der ikke forligger normer for kravene til de af os anbefalede materialer, er vi ikke ansvarlig for overholdelse af krav, der ikke skriftligt er stillet os.

Priser
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, told, fragt og leveringsomkostninger og under forbehold for stigninger i materialer, arbejdsløn, valutakurser, told, skatter og eventuelt andre offentlige afgifter samt lovmæssige ændringer, medmindre andet er udtrykkeligt anført.
Såfremt varerne er omfattet af en af AHS’s udsendte prisliste, sker prisberegninger på grundlag af den liste, som er gældende på leveringsdagen. AHS pålægger fakturaen et faktureringsgebyr på kr. 100,00, hvis mail adresse til fakturering, ikke er korrekt oplyst.
Fragtforsendelse – priser herfor pålægges fakturaen.

Betalingsbetingelser
Betaling i henhold til betalingsbetingelse på faktura er netto kontant 14 dag, hvis andet ikke er anført og aftalt skriftligt.
I tilfælde af forsinket betaling opkræves renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag, og indtil betaling sker. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, er AHS berettiget til straks, og uden yderligere varsel, at hæve aftalen. AHS kan ansvarsfrit tilbageholde enhver senere leverance eller delleverance henholdsvis hindre leverancens overgivelse til kunden, indtil kundens samlede forfaldne udestående er berigtiget over for AHS.
Der tillægges hovedstolen et rykkegebyr på kr.100,00 pr. rykkeskrivelse pr. måned. Efter fremsendelsen af 1.rykker kan endvidere medføre overgivelse til inkasso uden yderlige varsel, og der opkræves et kompen- sationsbeløb i henhold til gældende lovgivning.
Købe er ikke berettiget til modregning i købesummen og nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance, uden dette skriftligt er accepteret af AHS. Ved køb fra web-shoppen trækkes beløbet når varen afsendes eller ved udlevering.

Tilbud
Endelige og bindende aftaler mellem kunden og AHS anses først for indgået, når kundens skriftlige accept er bekræftet af AHS, f.eks. ved skriftlig ordrebekræftelse.
Ved uoverensstemmelse mellem ordrebekræftelse og kundens ordre eller accept, er ordrebekræftelsen den gældende.
Herefter kan ordre ikke annulleres, ændres eller udsættes af kunden uden skriftlig accept fra AHS, og det kun mod betaling af påløbende omkostninger.
Tilbud skal, medmindre andet er anført, accepteres straks og senest 1 måned efter tilbuddets datering.
Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket omfatter alle AHS’s underleverandører, sket inden tilbuddets accept. I tilfælde af mellemsalg forbeholder vi os retten til at træde tilbage fra tilbuddet.
Hvis vores underleverandører inden ordrebeskæftigelsesdagen vælger at ændre i priser, tilbud m.v. over for os, forbeholder vi os retten til at træde tilbage fra givne tilbud.
Medmindre der i aftalen udtrykkeligt er anført en standard eller kvalitetsbetegnelse, leveres handelsvaren uden ansvar for specielle kvalitetskrav.
Certifikat medfølger kun efter særskilt aftale, og AHS er uden ansvar for indholdet af sådanne certifikater.

Tegninger og andre tekniske dokumenter
Alle tegninger, specifikationer og andre tekniske dokumenter, som udleveres af AHS før, under og efter aftalen indgåelse, forbliver AHS´s ejendom og må ikke uden samtykke, kopieres, reproduceres, overgives til ellers på anden måde bringes til tredjemands kendskab, uden en skriftlig aftale fra AHS.
Alle tegninger, specifikationer og andre tekniske dokumenter, som f.eks. indeholder vægt, dimensioner, volumen, ydeevne, kvalitet og lignende i brochure, power point præsentationer, prospekter, og andet reklamemateriale, herunder også AHS´s hjemmeside m.v. er kun vejledende. AHS´s oplysninger er først bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som led i aftalen med kunden.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver hos AHS, indtil den fulde købesum er erlagt i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

Produktinformation
Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Levering
Levering sker efter aftale med kunden, og såfremt intet andet skriftligt er aftalt, vil leverancen ske ab fabrik, fra nedenstående adresse.
Når AHS ved modtagelsen af bestillingen har modtaget ordren sendes en ordrebekræftelse pr. mail.
Er der tale om lagervarer vil leverancen ske inden for 1-3 hverdage.
Levering af skaffevarer vil fremgå af ordrebekræftelsen samt leveringstid.
Skaffevarer tillægges et håndteringsgebyr på kr. 65,00.
Ved skaffevarer forstås varer der normalt ikke er AHS’s lagervarer.
For direkte levering samt levering fra udlandet og intet andet er aftalt, vil leveringen ske ab leverandør.
Forsendelse og leveringsudgifter sker for kundens egen regning og risiko, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Kunden har derfor selv ansvar for, at det aftale aflæsningssted er umiddelbart tilgængeligt samt at af-læsningen kan ske omgående og uden behov for ekstra mandskab og materielle. Kan leverancen ikke gennemføres, henstår leverancen for kundens egen regning og risiko. 

Leveringstid
Leveringstiden for en vare/ydelse fastsættes skriftlig efter aftale med kunden. Er intet skriftlig aftalt om leveringstiden, tilkommer det AHS, at fastsætte denne efter bedste skøn.
Køber kan ikke kræve erstatning eller godtgørelse for direkte eller indirekte tab i anledning af en forsink-else.
Levering op til 14 arbejdsdage for og efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende, at anse for rettidig levering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Den anførte leveringstid for manglefrie og rettidige leverance fra AHS’s underleverandører samt i tilfælde af force majeure og andre forhold er uden for AHS’s kontrol.
Ved en forsinkelse af levering, giver dette ikke køber ret til, at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til AHS om, at berigtige forholdet, og at AHS ikke herefter inden rimelig tid levere varen.
Kan leveringen udskydes, og køber undlader trods skriftlig opfordring, at aftage varen, er AHS berettiget til at sælge dette bedst mulig til anden side og fremsætte sit retskrav i forhold til aftalen over for AHS, hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimelige.

Force majeure
AHS er ikke ansvarlig for kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverance fra leverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU myndigheders side, oversvømmelse, hærværk, dødsfald, sygdom, epidemier, pandemier eller fratrædende nøglepersoner eller andre omstændigheder, som AHS ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er AHS berettiget til, at udskyde levering, indtil opfyldelseshind-ringen er ophøret eller alternativt erstatnings frit annullere aftalen helt eller delvis.

Returemballage
Kasse eller anden emballage, der er debiteret særskilt, vil blive krediteret, såfremt dette returneres Franco i ubeskadiget stand.

Undersøgelsespligt, reklamation og returforsendelse
Der påhviler køber at undersøge varerne omhyggeligt straks efter modtagelsen.
Hvis køber vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller mangelfuld, skal kunden straks efter leveringen reklamere skriftligt over for AHS på sales@ahsparts.dk.og varen leveres retur i original ubrudt emballage. Der kan mod forudgående aftale med AHS tilsendes retur anvisninger og fragtdokumenter med track- og tracenummer.
Køber er betalingsansvarlig for returforsendelsen ved beskadigelse eller ved bortkomst.
Køber er ansvarlig for ved returforsendelsen, at oplyse track- og tracenummer.
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med AHS.
Med mindre andet er skriftligt aftalt, tages varer kun retur, hvis de er ubeskadigede og i salgbar stand, og for fabriksemballerede produkters vedkommende, kun forudsat, at disse er i originale ubrudt emballage.
Hjemskaffede varer som ikke er en del af AHS’s normale sortiment, tages normalt ikke retur med mindre andet er aftalt. Vareren krediteres dog først når kreditnota er modtaget fra vores leverandør med dermed forbundne omkostninger.
Varer tages kun retur, når der henvises til følgeseddel eller faktura nummer.
Varer der er sendt retur til AHS krediteres med et returfradrag på 10% og fragten godskrives ikke.
Minimumsfradrag kr. 100,00.
Brugte værktøjer og maskiner samt øvrigt brugte artikler sælges som beset af køber, uden ansvar for sælgeren af nogen art.
Ved mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, samt fremstillet ved, at foretage reparation og udskiftede materialer er AHS forpligtet til at afhjælpe manglerne, om levere eller at meddele kunden et af AHS´s fastsat forholdsmæssige afslag i den aftalte købesum. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art. Dette er dog betinget af, at køber kan bevise, at den leverede vare er mangelfuldt med specifikation af de mangler der gør sig gældende og herunder dokumentere, at materialet er betjent korrekt. Reklameres der ikke straks efter, at en oprindelig mangel er eller burde være konstateret, er retten til at gøre manglen gæld-ende bortfaldet.
Ethvert mangelkrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 6 måneder efter det faktiske leveringstidspunkt. Undlader kunde dette, kan kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.
For dele der er udskiftet eller vil blive repareret, påtager AHS´s sig samme ansvar, som gælder for det oprindelig solgte, således at AHS mangelansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes sig til mere end 6 måneder fra den oprindelige leveringsdato.
Såfremt det solgte ikke er fremstillet af AHS, gælder de samme betingelser mellem AHS og køber, som mellem AHS´s leverandør og AHS, således at AHS er ansvarlig over for køber i det omfang, AHS´s leverandør er ansvarlig over for AHS. Disse betingelser skal køber selv skriftlig rekvirer. 

Fortrydelsesret og klagerettigheder
Kunden kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes fra den dag, hvor kunden har fået varen leveret. Kunden har ligeledes 24 måneders klagerrettigheder.
Ønskers der gjort brug af fortrydelsesretten kan dette ske ved skriftligt, at have informeret AHS herom og varen tilbagesendes/leveres i ubrudt original emballage til nedenstående adresse:      

             Atlas Hydraulik Service
             Sejrsvej 56-58
             6300  Gråsten

 Omkostninger i forbindelse med det fortrudte køb afholdes af købe.        

Produktansvar og garanti
For produktansvar er AHS ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. AHS fraskiver sig ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på AHS´s produktansvarsforsikring.
Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele AHS, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.
Køberen skal holde AHS skadesløs i den udstrækning, AHS pålægges ansvar over for tredjemand for skade og sådant tab, som AHS efter dette punks andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig overfor køberen.
AHS er ikke ansvarlig for skader, forvoldt af materiellet:

a) På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse
b) På produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skader på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er AHS ansvarlige for driftstab, avancetab af fortjeneste og økonomiske konsekvens tab.
De nævnte begrænsninger i AHS ansvar gælder ikke, hvis vi har gjort os skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller tab, som påstås forårsaget af materiellet. Dette indbydes forhold mellem køber og AHS skal dog altid afgøres i henhold til punkt tvistigheder.
Varer under garanti garanteres fri for produktionsfej i et år eller med den garantiperiode som er gældende for den pågældende varer.
Garantien bortfalder dog ved eller efter egen forandring af produktets funktion og udseende samt ved ydre påvirkninger af produktet så som fugtskader og tab.
De generelle garantibetingelser vil fremgår af varen.

Tvistigheder
For AHS leverancer gælder dansk ret i almindelighed og købeloven med de til enhver tid gældende ændringer i særdeleshed. Tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter AHS´s valg. AHS har dog ret til, at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov om voldgift. Såfremt at AHS bestemmer, at en tvist skal afgøres ved de almindelige domstole, gælder som værneting retten i Sønderborg. 

Transport af rettighed og pligter
AHS er berettiget til, at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til denne aftale til tredjemand.